Σελίδες

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΥ..... ΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ?

Ή όμάδα τού Ήρακλή Ξυλ/στρου μαθηματικά έχει ύποβιβασθεί καί πλέον παρουσιάζεται στούς άγώνες μέ παιδιά τής παιδικής όμάδας.Πληροφορούμαι ότι ή νύν διοίκηση......
τού κ. Μποτώνη έπιθυμεί νά κάνει μία Έκτακτη Γενική Συνέλευση,όπου σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες μου, νά παραδώσει τήν όμάδα.Θέτω λοιπόν πρός πάσα κατεύθυνση τό έξής έρώτημα:< Τί λέει τό καταστατικό τής όμάδος γιά έκτακτες Γ.Σ τού σωματείου?> Άν δέν κάνω λάθος άναφέρει ότι α) θά πρέπει νά άνακοινωθεί ένα (α') χρονικό διάστημα 10-20 ήμερών,  β) θά πρέπει νά άνακοινωθεί μέ άνακοίνωση τού Συλλόγου μέ σφραγίδα σέ δημόσιους χώρους ώστε τά μέλη του νά τό πληροφορηθούν, γ) καί νά άνακοινωθεί καί στόν Ήμερίσιο ή Έβδομαδιαίο Τύπο. Αύτά τά άναφέρουν ΟΛΑ τά καταστατικά τών σωματείων, συλλόγων,κ.λ.π. Όποιαδήποτε άλλη ένέργεια θά θεωρηθεί...ύποπτη, καί φυσικά τούς π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ώ ότι... Άν δέν γίνουν άναρτήσεις τής σχετικής άνακοίνωσης θά άποτανθώ στήν δικαιοσύνη!!!! Ή περίοδος τών.... Άποκρεών πέρασε!!! Τά πάντα θά πρέπει νά γίνουν ΝΟΜΙΜΑ σύμφωνα μέ τό καταστατικό!!! Αύτά πρός τό παρόν......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου