Σελίδες

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ

Στά πλαίσια τής διεξαγωγής τού προγράμματος τής 20ης άγωνιστικής τής Α1κατηγορίας, ό Ηρακλής Ξυλοκάστρου θά άντιμετώπιζε τόν Παννεμεατικό στό γήπεδο τής Νεμέας. Δυστηχώς γιά τόν σύλλογο τών "πρασίνων" τού Ξυλοκάστρου,
ή όμάδα  προσήλθε νά άγωνισθεί χωρίς νά συμπλήρωνει...άποστολή!!! Πού σημαίνει ότι έχει...ξεμείνει άπό έμψυχο δυναμικό!! Μέ δέκα παίκτες πήγε νά άγωνισθεί, άλλά τά δελτία δύο ποδοσφαιριστών ήταν...ΑΘΕΩΡΗΤΑ !!!!!!!!!!! Έτσι ή διοίκηση τού κ. Άποστόλου Μποτώνη, άπέδειξε περίτρανα ότι όχι μόνον είναι άδύναμη νά διοικήσει τήν όμάδα, άλλά ούτε καί νά μαζέψει δίπλα της τά παιδιά πού έχουν άπομείνει νά άγωνίζονται μέχρι τό τέλος τού πρωταθλήματος.Αύτή ή διοίκηση πού τήν άπαρτήζουν τρία άτομα ουσιαστικά, έχει φτάσει στό σημείο νά..ΕΥΤΕΛΙΖΕΙ τόν ίστορικό σύλλογο τού Ξυλοκάστρου σέ σημείο πού δέν θυμάμαι ποτέ νά έφτασε σέ τέτοιο κατάντημα τά τελευταία χρόνια. Τέτοια ξεφτύλα άμαυρώνει όχι μόνον τήν όμάδα, άλλά καί τήν πόλη τού Ξυλοκαστρου γενικότερα. Αίσθάνομαι βαθειά λύπη γιά τό κατάντημα πού όδήγησαν τόν σύλλογο αύτοί οί χειρισμοί τους πού δείχνουν τήν ύποτέλεια γνώσης καί διοίκησης ένός ίστορικού σωματείου.Θά τούς θυμίσω ότι<Όύδείς φεύγει χωρίς κόστος άπό τήν Ζωή>.Νόμίζουν ότι θά έπιπλεύσουν..Κάνουν μεγάλο λάθος.Θά άναγκαστούν νά άπολογηθούν άπέναντι στό φίλαθλο κοινό τής όμάδος στό τέλος τής τρέχουσας περιόδου. Νά 'ναι σιγουροι γι' αύτό!! Διότι ή όμάδα τού Ήρακλή άκολουθείτε άπό μία βαρειά Ίστορία 80 καί πλέον χρόνων, τήν όποίαν ΟΥΔΕΙΣ μπορεί νά ΕΥΤΕΛΙΖΕΙ μέ τέτοιου είδους χειρισμούς!! Νά είναι σίγουροι γιά όσα τούς γράφω σ' αύτές τίς λίγες άράδες..! Ύπάρχει φιλότιμο ή εύθυξία άπό μέρους τους? Άν ύπάρχει, νά παραιτηθούν ΑΜΕΣΑ ή νά ποροσκαλέσουν σέ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τούς φιλάθλους γιά νά άποφασίσουν τό μέλλον τής όμάδος!! Ό ΉΡΑΚΛΗΣ δέν άνήκει σέ...ΚΑΝΕΝΑΝ, άλλά στόν κόσμο τής πόλης μας!!!!!!!!!! Πάρτο χαμπάρι κ. Άπόστολε Μποτώνη!!!!!!!! Άν δέν τό κάνεις ΑΜΕΣΑ θά λογοδοτήσεις ένώπιον τής Δικαιοσύνης!!!!!!!!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου