Σελίδες

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ: ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ.

Στό φινάλε τής μεταγραφικής περιόδου τού Ίανουαρίου, ό ΠΑΣ Κόρινθος πραγματοποίησε  πέντε μεταγραφές
πρός ένίσχυση τού ρόστερ τής όμάδος. Συγκεκριμένα άποκτήθηκαν οί 1) Διαμαντάρας Δ (τερμ/κας 22 έτών), 2)Άποστολόπουλος Ι (μέσοαμυντικός, 20 έτών) άπό ΒύζαΜεγάρων, 3)Τσιγκόπουλος Δ.(μεσοαμυντικός 22 έτών) άπό Άστέρα Μαγούλας, 4)Ίωάννου Μ. (στόπερ 32 έτών) άπό Δόξα Βύρωνα,, 5) Ταμπάκης Γ. (στόπερ 24 έτών) άπό Θύελλα Πετρίου. Άντίθετα παρεχωρήθει ό Λίμα Κ, στόν Αίολικό Μυτιλήνης! 


Συνέντευξη Τύπου τήν έπόμενη έβδομάδα.

Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τού Γραφείου Τύπου τής όμάδος, τήν έπόμενη έβδομάδα ό πρόεδρος κ.Σωτήρης Μαυρονάσιος θά παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου πρός τούς έκπροσώπους τών ΜΜΕ Κορινθίας μέ θέμα <Ένημέρωση καί ή έπόμενη μέρα τής όμάδος>. Καλήσθε νά ένημερωθείτε γιά τήν άκριβή ώρα τής συνέντευξης πού θά διεξαχθεί στό Ξενοδοχείο "ΕΦΥΡΑ" τής Κορίνθου. 
                                            Γιά τό ΔΣ τού ΠΑΣ Κόριθος
                                                   ό πρόεδρος
                                           Σωτήρης  Μαυρονάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου