Σελίδες

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

"ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΑ......"

Είληκρινά καταθέτω μία έπισήμανση πρός "όρισμένους" παράγοντες όμάδων όπου ώς ύπεύθυνοι τών όμάδων τους άνακοινώνουν μεταγραφές γιά τά ρόστερ τους έπιλεκτικά,
καί άλλά δέν βρίσκουν...τάχα τόν χρόνο νά ένημερώσουν όλους τούς έκπροσώπους τού τύπου (ήλεκτρονικού καί έντυπου), ώς όφείλουν, μέ άποτέλεσμα μετά νά έχουν άπαιτήσεις γιατί δέν τούς κάνουμε γραπτές άναφορές στά Μέσα όπου έργαζόμαστε! Είληκρινά δέν μπορώ νά τούς καταλάβω σέ αύτήν τήν σκέψη άντιμετώπισης ύμών σέ ότι άφορά τήν πληροφόρηση. Έδώ έχουμε έμφανή μεταχείρηση "δύο μέτρων καί δύο σταθμών"!!!Ούτε  μπορώ νά πιστέψω τήν "δικαιολογία" δέν...τό σκέφθηκα...! Προσωπικά γελώ μέ τίς "μεθόδους" τους καί θά μπορούσα νά πώ ότι...διασκεδάζω κι όλας! Άλλά έπειδή συνεργάζομαι 30 χρόνια μέ έγκυρα ΜΜΕ κατέθεσα αύτήν τήν....άποψη!!! Συνεχίστε...κύριοι τό έργο σας, άλλά  μήν άκούσω καμιά διαμαρτυρία προσεχώς, σέ τυχόν άναφορές μας,διότι θά έχετε άδικο!! Χαίρετε.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου