Σελίδες

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

31oς ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

 6ος ό Κορίνθιος Γ.Καραβίδας
                                                                                                                                                                     Στόν 31ο Μαραθώνιο τής Άθήνας πού διεξήχθει τήν περασμένη Κυριακή(10 Νοεμβρίου) μέ τήν συμετοχή έκατοντάδων άθλητών άπό πολλά κράτη ό Κορίνθιος Μαραθωνοδρομος Γιώργος Καραβίδας τερμάτησε 6ος στίς έλληνικές συμμετοχές παρά τό γεγονός ότι είναι σήμερα σέ ήλικία 42 έτών!!
Φυσικά ό έκ Μποζικών άθλητής έχει στό παρελθόν πολλές διακρίσεις καί  μετάλια άπό άγώνες μεγάλων άποστάσεων σέ Έλλάδα καί Εύρώπη, άλλά παρ΄ όλα αύτά έτρεξε καί σέ αύτόν τόν Μαραθώνιο μέ στόχο μία άκόμη διάκριση,κάτι πού κατάφερε παρά τήν ήλικία του! Σέ έρώτησή μας άν θά συνεχίσει νά άγωνίζεται άπάντησε ότι τό τρέξιμο είναι πόλος ζωής  καί σίγουρα πρός τό παρόν δέν πρόκειτε νά στματήσει! Νά πούμε ότι ό Γιώργος Καραβίδας είναι δημότης Συκιωνίων άφού κατάγεται άπό τά Μποζικά άλλά ζεί στήν Άθήνα μαζί μέ τήν μητέρα του. Όσοι έχουν τήν τύχη νά τόν γνωρίζουν ξέρουν γιά τί άνθρωπο μιλάμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου