Σελίδες

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ήττα  στήν   Άρτα

Τήν ήττα γνώρισε στήν Άρτα ή Κόρινθος άπό τήν Καραίσκάκης Α.Ε. μέ σκόρ (2-1) καί παρέμεινε στήν 6η θέση τού βαθμολογικού πίνακα. Σύμφωνα μέ τίς άνταποκρήσεις ή Κόρινθος ήτταν "μουδιασμένη" στό α΄20λεπτο μέ άποτέλεσμα νά δεχθεί γρήγορα  δύο τέρματα καί νά βρεθεί μέ τήν πλάτη στόν τοίχο σέ ότι άφορούσε τήν έξέληξη τού άγώνα.Παράλληλα στό 30ο λεπτό προέβει σέ άναγκαστική άλλαγή τού Μανιάτη (ό όποίος προερχόταν άπό τραυματισμό) καί τήν θέσην του πήρε ό Μπούκης. Στήν έπανάληψη ή Κόρινθος είχε τόν έλεγχο τού παιχνιδιού καί κατάφερε νά μειώσει τό σκόρ(2-1) μέ γκόλ τού Σπυρόπουλου(κεφαλιά πού βρήκε σέ σώμα άμυντικού). Παρά τίς συνεχείς προσπάθειες της ή Κόρινθος δέν μπόρεσε νά φτάσει στήν ίσοφάρηση παρά τό γεγονός ότι δημιούργησε εύκαιρίες.

Τρείς άγωνιστικές ό Άρχοντάκης

Μέ τρείς άγωνιστικές τιμωρήθηκε ό τερματοφύλακας τής Κορίνθου Άνδρέας Άρχοντάκης πού είχε άποβληθεί στόν προηγούμενο άγώνα έντός μέ τήν Άχαίκή.Τώρα θά έπανέλθει μετά άπό δύο άγωνίστικές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου