Σελίδες

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄- ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ -ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Άντιο Ζαλμά καί ήττα άπό Φοίνικα Σύρου

Τό άπόγευμα τής Δευτέρας(11 Νοεμβρίου) ήταν τό τελευταίο παιχνίδι τού κόουτς Νίκου Ζαλμά στόν πάγκο τού Παμβοχαί΄κού ύστερα άπό 6,5 χρόνια παρουσίας στόν πάγκο τής όμάδας τού Βραχατίου, όπου ο Παμβοχί΄κός ήττήθει άπό τόν Φοίνικα Σύρου 3-0 (25-21,26-24,25-22) μέ άποτέλεσμα ή όμάδα νά βρίσκεται στήν προτελευταία θέση τού βαθμολογικού πίνακα!
Μετά τόν άγώνα ό άπερχόμενος Νίκος Ζαλμάς άναφερόμενος στήν άποχώρηση του είπε "Ή όμάδα φτάνει σέ κρίσιμο σημείο τά παιχνίδια καί στό τέλος τά χάνει.Πρέπει νά γίνουν άλλαγές, καί θεωρώ ότι ή άποχώρηση μου είναι έπιβεβλημένη προκειμένου νά γίνει μία νέα άρχή.Δέν ξέρω τί θά κάνει ό νέος προπονητής,άλλά θά πρέπει νά πάρει κάποιες άποφάσεις ένδεχομένως γιά άλλαγές στό ρόστερ τής όμάδας.,ούτως ώστε νά έπανέλθει άλλαγμένη στή συνέχεια τού πρωταθλήματος." Ό Νίκος Ζαλμάς (πού άγαπήθηκε στό Βραχάτι) συμπληρώνοντας είπε" Μόνο καλά λόγια μπορώ νά πώ γιά τήν περιοχή,τούς άνθρώπους,καί τήν όμάδα.Πιστεύω ότι έχω κάτι νά δώσω.......Μού λείπει ένας τίτλος, πού είχα τήν τύχη νά κατακτήσω μέ τόν Παμβοχαί΄κό. Τό 2007 είχαμε ένα όραμα καίμέ ύπομονή καί πολύ δουλειά φτάσαμε ώς έδώ! Μήν κρίνουμε αυστηρά τόν νέο προπονητή.Θά χρειαστεί πίστωση χρόνου όπως είχα κι έγώ.Αύτό χαρακτηρίζει καί τόν πρόεδρο,ή ύπομονή καί ή έμπιστοσύνη"!!!
Σέ ότι άφορά τόν "διάδοχο" τού Ζαλμά σύμφονα μέ άξιόπιστες πληροφορίες τού Blog panikos-news οί έπιλογές είναι..τρείς! Άπό τούς Καλματζίδη,Δεληκώστα,καί Καζάζη,όπυ ένας έξ αύτών θά πάρει τήν τύχη τής όμάδας στά χέρια του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου