Σελίδες

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΟΜΕΝΑ

Τά ίατρικά μηχανήματα καί τό...μέλλον τους                                                       

Άκουσα μέ ίδιαίτερη προσοχή σέ τηλεοπτική έκπομπή (ΣΚΑΊ΄) τό θέμα πού προέκυψε γιά τήν τύχη τών ίατρικών μηχανημάτων πού είχαν δοθεί άπό τήν ΕΠΟ τό έτος 2007 έπί προεδρίας Βασ.Γκαγκάτση στίς ΕΠΣ όλης τής χώρας. Ή άλήθεια είναι ότι ή διοίκηση τότε τού Σπ.Νίκα(2007)είχε δόσει τά μηχανήματα στόν τότε Αντ/δρο τής ΕΠΣ Κορινθίας Χρ.Χασεκίδη(ίατρό καρδιολόγο) πού ήταν δήμαρχος Τενέας,νά δημιουργήσει ένα ίατρείο όπου οί ποδοσφαιριστές τών Κορινθιακών όμάδων θά ύποβάλλονταν στίς προαπαιτετούμενες έξαιτάσεις.Αύτό δέν έγινε έφικτό γιά δύο έτη.Τό 2009 οταν άλλαξε ή διοίκηση τής ΕΠΣΚ καί άνέλαβε τίς τύχες της ή διοίκηση Μιχ.Τσιχριτζή,προέβει σέ συνάντηση μέ τόν δήμαρχο Κορίνθου κ. Άλέκο Πνευματικό, μέ στόχο αύτά τά μηχανήματα νά λειτουργήσουν ώς δημοτικό ίατρείο, άλλά ό Ίατρικός Σύλλογος Κορινθίας έφερνε άντιρρήσεις καί κωλύματα λόγω τού Π.Δ.84/2004 όπου ήταν άδύνατη ή έκδοση άδειας λειτουργείας ίατρειου. Ό Δήμος Κορινθίων μέ τήν ύπ.άριθμ. 198/2010 άπόφαση του ένέκρινε τήν δημιουργία Δημοτικού Ίατρείου στό δημοτικό Στάδιο Κορίνθου καί γιά τόν λόγο αύτόν παραχώρησε ένα χώρο τού σταδίου προκειμένου οί όμάδες καί οί άθλητές νά έξηπηρετούντο άπό τίς πολυδάπανες έξετάσεις τών ποδοσφαιριστών τους. Όμως καί έκεί παρουσιάστηκαν έμπόδια άφού ήταν άδύνατη ή έκδοση άδείας λειτουργίας άπό τίς άρμόδιες άρχές! Έτσι τά μηχανήματα παρέμειναν σέ φυλασσόμενο χώρο στό στάδιο Κορίνθου,καί όχι παραπεταμένα όπως "κάποιοι" ίσχυρίζονται!! Καλό θά ήταν οί "ευαισθοποιημένοι"νά άποτανθούν σέ έκείνους πού έφερναν έμπόδια νά λειτουργήσει τό δημοτικό Ίατρείο. Ίσως τότε νά είχαν ξεπερασθεί τά όποια...έμπόδια καί τό ίατρείο νά λειτουργούσε! Άλλά σέ αύτή τή χώρα πού ζούμε σήμερα ή "λάσπη" είναι εύκολη νά πεταχθεί άπό...οίονδήποτε θελήσει νά κάνει τόν " εύαισθοποιημένο"! Αύτή είναι ή άλήθεια!!!!!

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Παρακολουθώ τούς όρισμούς τών διαιτητών στά παιχνίδια καί βλέπω ότι άρκετοί έξ αύτών όρίζονται νά παίξουν σέ τρία ή δύο παιχνίδια τήν ίδια ήμέρα, ή τό Σαββατοκύριακο!! Περίπου 45 διαιτητές χρησημοπιούνται έκ τών όποίων οί..μισοί παίρνουν δύο καί τρία ματς!! Ώς δικαιολογία άναγράφεται ότι οί....ύπόλοιποι έχουν δηλώσει κώλυμα! Άς δεχθούμε ότι είναι έτσι. Όμως έδώ άνακαλύπτουμε ότι οί "μισοί" παίρνουν γερή άμοιβή μέ 2-3 μάτς ώς   βδομαδιάτικο τήν σήμερον έποχή, πού άπαντες "ψάχνονται"γιά δουλειά!!!         Παράλληλα,οί παράγοντες τών σωματείων δεινοπαθούν νά βρούν τά έξοδα διαιτησίας καί πολλοί έξ αύτών στερούν χρήματα άπό τήν οίκογένεια τους!!       Έρωτώ, μήπως ή ΕΠΣΚ  θά μπορούσε νά προβεί σέ κάποια "έκπτωση" στά έξοδα, ή νά τολμήσει νά πάρει άπόφαση ούτως ώστε κάθε γηπεδούχος όμάδα άνά γύρο νά γλυτώνει ένα έξοδο μιάς διαιτησίας??? Μήπως....? Διότι άπ΄ότι άκούω, πολλοί παράγοντες είναι έτοιμοι νά...κουνήσουν μαντήλι άπό τό παραγοντηλίκι προκειμένου νά "γλειτώσουν" άπό τά έξοδα καί τίς ύποχρεώσεις πού σήμερα βιώνουμε ώς λαός καί χώρα!! Γιά σκεφτείτε το σωστά κ.κ.τής ΕΠΣΚ!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου