Σελίδες

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄ ΛΙΝΓΚ ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Όδεύει  γιά  άλλαγές 

Ή ήττα άπό τήν Λαμία έκτός έδρας μέ 3- άσχημη0 (25-16, 25-16, 25-19) άλλά καί ή άσχημη έμφάνιση, όπως ήταν έπόμενο, άνάγκασαν τόν προπονητή τού Βραχατίου Νίκο Ζαλμά νά κάνει λόγο ότι πρέπει νά έπισπευθούν άλλαγές σέ ότι άφορά τό ρόστερ τής όμάδος(?)
Σέ δηλώσεις του  μετά τό τέλος τού άγώνα άνέφερε συγκεκριμένα ότι"Ήταν ή χειρότερη έμφάνησή μας.Κάποτε θά γινόταν μία τέτοια έμφάνηση,άλλά τό θέμα είναι ότι έρχεται σέ μία συνέχεια κι άλλων άσχημων έμφανήσεων.Γιά μία φορά άκόμη,δέν λειτουργήσαμε ώς όμάδα καί δέν έφαρμόσαμε αύτά πού δουλεύουμε όλη τήν έβδομάδα.Αύτό σημαίνει πώς,είτε οί παίκτες δέν τό πιστεύουν, είτε ή προσπάθεια τους δέν φτάνει. Πλέον ύπάρχουν πιό βαριές άποδείξεις πώς ύπάρχει πρόβλημα στή χημεία τής όμάδας καί ίσως θά πρέπει μά έπισπεύσουμε τίς άλλαγές......." Τά λόγια αύτά τού έμπειρου τεχνικού δείχνουν μία ξεκάθαρη άπόφαση γιά άνανέωση στό ρόστερ τής όμάδας!!Οί έπόμενες ήμέρες θά δείξουν τί μέλει γενέσθαι....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου