Σελίδες

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΠΟ

Ό Γ. Σαρρής ύπερασπιζεται τούς διαιτητές

Σέ πρόσφατες δηλώσεις του ό πρόεδρος  τής ΕΠΟ κ.Γιώργος Σαρρής άναφερόμενος σέ θέματα διαιτησίας καί στημένους πίνακες είπε  "Άτεκμηρίωτες καί φανταστηκές δήθεν καταγγελίες πού είναι προφανέστατα άστήρικτες,καί δέν έπιβεβαιωνονται άπό κανένα μέλος τής ποδοσφαιρικής οίκογένειας
προκύπτουν έωλες κι άναπόδεικτες,καί δέν συνιστούν σέ καμία περίπτωση ύπόθεση"ένώ παράλληλα
κατέληξε ότι "Ή βελτίωση τής διαιτησίας σέ όλα τά έπίπεδα τά τελευταία χρόνια,είναι προφανής άκόμα καί σέ όσους έχουν μετατρέψει σέ έξαιρετικά προσοδοφόρο έπάγγελμα τήν καθημερινή πολεμική στήν διαιτησία καί τούς διαιτητές"!! Συμπαιρένοντας καταλήγουμε νά διερωτόμεθα άν αύτή είναι ή κατάσταση τής σημερινής διαιτησίας καί τών μελών της,γιατί φωνάζουν οί όμάδες άνεξαρτήτως κατηγοριών? Έκτός άν ό καθ΄όλα σεβαστός πρόεδρος τής Ποδοσφαιρικής Όμοσπονδίας τά...όποια φαλτσοσφυρίγματα γίνονται τά θεωρεί..πρόοδο !!!!
                                                                                                                                                                     "Παναγίες" οί  φίλαθλοι                                                                                                  

Όταν οί όμάδες μας παίζουν Έρωπα΄ι΄κά παιχνίδια οί φίλαθλοι στίς κερκίδες είναι "Παναγίες" χωρίς βεγγαλικά,βαρελότα,καπνογόνα,κ.λ.π. Τό γιατί είναι ήλίου φαηνότερο άφού σέ τέτοιες περιπτώσεις
ή ΟΥΕΦΑ είναι πολύ αύστηρή στίς τιμωρίες πού έπιβάλλονται στίς όμάδες πού θά παρεκτραπούν,καί τά πρόστιμα στίς όμάδες είναι "σκληρά" άπό οίκονομικής άποψης όπως έπίσης καί οί τιμωρίες έδρών.!!!! Όσο γιά τήν διαιτησία είναι σαφώς μεγάλου έπιπέδου. Έδώ στήν Έλλάδα άντίθετα γίνεται
ή...μάχη τής Συρίας, όπου κινδυνεύουν νά τραυματισθούν οί πρωταγωνιστές καί όχι μόνον!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου