Σελίδες

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΝΓΚ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΔΗΓΙΑ

Μία άπίστευτη όδηγία δόθηκε στούς διαιτητές τής Σούπερ Λίγκας σέ σεμινάριο πού διεξήχθει σέ ξενοδοχειακή μονάδα τής Έρέτριας προκειμένου νά έπιμορφωθούν,νά"φρεσκάρουν" τίς γνώσεις τους,καί παράλληλα νά γίνουν πιό σωστοί στίς όδηγίες περί τής διαιτησίας άπ΄ότι είναι σήμερα. Τά μαθήματα έγιναν τό περασμένο Σαββατοκύριακο έπ΄εύκαιρία τής διακοπής τού πρωταθλήματος όπου όμιλητές ήσαν οί έκπαιδευτές διαιτησίας κ.κ. Θανάσης Μπριάκος, Γιάννης Τσαχελίδης, Δημήτρης Καλύβας, Γιώργος Δπύρος,όπου στίς όμηλίες τους ζήτησαν τό αυτονόητο, πού σημαίνει νά περιορίσουν τά λάθη τους άλλά καί νά έφαρμόζουν κατά γράμμα τήν έφαρμογή τών κανονισμών, χωρίς ώστόσο νά γίνονται πρωταγωνιστές τών άγώνων.              Έκείνο πού έκανε ίδιαίτερη έντύπωση  ήταν ή όμηλία τού καθ΄ήδην άρμόδιου γιά τούς όρισμούς Δημήτρη Καλύβα ό όποίος άφού έκανε μία σύντομη άναδρομή γιά τό ήδη διεξαγόμενο 1/3 τού πρωταθλήματος άνέφερε ότι ή άρμόδια Έπιτροπή έδωσε ίσες εύκαιρίες σέ όλους χωρίς διακρίσεις, άρχισε νά κάνει συστάσεις σχετικά μέ τήν είκόνα τών διαιτητών έντός τών άγωνιστικών χώρων,τήν συμπεριφοράν τους  έντός άλλά καί έκτός. Μάλιστα άνέφερε ώς παράδειγμα ότι θά πρέπει νά άποφεύγουν νά γίνονται στόχος τών φακών τών ΜΜΕ κάνοντας τόν σταυρόν τους!! Δηλαδή τούς είπε έμέσως πλήν σαφώς ότι δέν πρέπει νά προσεύχονται δημοσίως!!! Μάλιστα ό συγκεκριμένος έκπαιδευτής είπε :    "Προσωπικά είμαι βαθιά θρησκευόμενος,όμως όλα πρέπει νά γίνονται μέ μέτρο.Πιστεύω νά καταλαβαίνετε τί άννοώ! Άναφέρομαι στούς σταυρούς πού κάνετε καί ό φακός έστιάζεται πάνω σας"!! Συνεχίζοντας άνέφερε ότι "θά πρέπει νά περνάτε άπαρατηρητοι καί ότι πιστεύεται νά τό κρατάτε μέσα σας,γιατί όταν κάνετε λάθη αύτά δέν σβίνουν όσους σταυρούς καί νά κάνετε" Άκόμη ό έκπαιδευτής κ. Καλύβας τούς συνέστησε καί τίς έμφανήσεις τους έκτός γηπέδων άλλά καί τίς άναρτήσεις των στό facebook!! Όπως άντιλαμβάνεστε οί "Σταυροί"τέλος γιά τούς ρέφερι!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου